Monthly Archives: May 2015

21)HA’OROT-RAV KOOK ON SHAVUOT:THE HOLY ONE IS ALWAYS SPEAKING TO US

ואנו באים לחוג את חג השבועות, יום אשר עמדנו בקומה הרוחנית הגמורה שלנו

We are celebrating the Festival of the Weeks-the day that we stood in our fullest spiritual stature. -Rav Kook TZ’L

——————————–

ובכל שנה ושנה, כשהיום הגדול והקדוש הזה חוזר ומופיע – גדולת עולם מתחדשת בקרבנו, ונכונים אנחנו להקשיב שוב לקול ד’ בכח, קול ד’ בהדר (תהלים כט, ד), כאשר שמענו אז במדבר לפני בואנו לארץ…ועולמים חדשים הולכים ונפתחים לפננו

And every year when this great and holy day returns and manifests- the greatness of the world is renewed in our beings and we are prepared to again hear the ‘voice of the One in strength, the voice of the One in glory’ (Psalms 29:4) as we did in the desert….and new old world open before us.

—————————-

מאמרו של רבי יהושע בן לוי: ‘בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת: אוי להם לבריות מעלבונה של תורה-אבות ו:ב)

הבעל שם טוב אומר שאותה בת קול נשמעת בליבם של כל ישראל

And Rabbi Yehoshua Ben Levi said: “Each and every day a bat kol-heavenly voice emerges from Horeb (Mt. Sinai) and its call rings out “Woe to those who insult the Torah.”

The Baal Shem Tov added that this Bat Kol is heard in the hearts of all israel.

—————————–

יעקב יוסף מפולנאה, תלמידו של הבעש”ט, תמה, אם בת הקול יוצאת בכל יום, מדוע אין שומעים אותה? והשיב, שהבעיה אינה בבת הקול, אלא במקשיבים. לו היינו מטים אזנינו היינו שומעים. -תולדות יעקב יוסף, ויקרא)

Yaakov Yosef of Polana, the student of the Baal Shem Tov asked: If this heavenly voice comes out each day, why do we not hear it? And he answered that the problem is not with the heavenly voice, but with the listeners. If we would tune our ears towards it, we would hear it.

Rav Kook TZ”L explains how this voice is hearable each and every day:

כל פעם שהלב דופק דפיקה רוחנית באמת, כל פעם שרעיון חדש ואצילי נולד, הרינו מקשיבים, כמו קול מלאך ד’ דופק, נוקש על דלתי נשמתנו, מבקש שנפתח לו את פתחנו, למען יופיע אלינו בכליל הדרו.

וכל מה שנפגשהו ברוח יותר משוחררה, בלב יותר טהור, ברגש יותר איתן ונערץ, בחשק יותר פנימי ורציני לאהבת היותד נשגב, היותר מכובד ומרומם, ככה המון נשמות מאוצלות אלינו יופיע, ויזריח בנגהו את חשכתנו. ג-שלט

“Each time that the heart feels a truly spiritual stirring, each time that a new and noble thought is born, we as though listening to the voice of an angel of God who is knocking, pressings on the doors of our soul-asking that we open our door to him that he might appear in its full majesty.”

יצייר לו כל אחד באמת ובתמים מה שנשמתו מראה לו, יוציא את תנובתו הרוחנית מן הכח אל הפועל, בלא שפתי רמיה. ומניצוצות כאלה אבוקות אור יתקבצו. ויאירו את כל העולם מכבודם, מחלקי אמת פנימית כאלה האמת הגדולה תופיע

“Let everyone express in truth and in faithfulness whatever their soul reveals to them, let him bring forth his spiritual creativity from potentiality to actuality, without any deception. Out of such sparks torches of light will be assembled and they will illuminate the whole world out of their glory. Out of such fragments of inner truth will the great truth emerge.”

The Holy One is speaking with us always. ‘May this great truth emerge’.

Chag Sameach-a Joyous Shavuot

Advertisements

20) HA’OROT- RAV KOOK ON YERUSHALAYIM-In Honor of Jerusalem Day

ירושלים, ונקודת ציון ביחוד, תורה על שיבת המין האנושי למרומי מצבו ביחש להעמים שכבר נתפלגו, שישובו לחטיבה טובה וטהורה

Yerushalayim, and Zion in particular, is a teaching about the return of humankind to its highest status -to the point that all the nations who divided into many streams in the past will return to form one pure and good unit”. -Rav Kook, TZ”L    

Rav Kook wrote this in 1904, soon after he arrived in Israel to be the Chief Rabbi of Yaffo and the new settlements.      

He knew about Yerushalayim. In 1888, at the age of  23, his mentor, the Chafetz Chayim, directed him to learn the laws related to the the Temple Mount and its service. “The Temple may not be rebuilt in my lifetime, but hopefully it will be in yours. We Cohanim will have to know what to do” the elder sage of Europe told him. This was the seed for the unfolding Temple Mount movement.

From the moment he stepped foot in the Land of Israel on the 28th of Iyar, 5664 (May 13, 1904) his entire being was dedicated to the rebuilding and rededication of Yerushalayim. His family continued to celebrate the 28th of Iyar as the day that the Kook family returned to Israel.

We now celebrate it as Yom Yerushalayim.

For it was on the 28th of Iyar in 1967-the third day of the Six Day War-that the Israeli Defence Forces recaptured the Temple Mount and its environs. Appropriately, the first people brought to the Kotel on June 7, 1967 were Rav Kook’s son-Rav Tzvi Yehuda, TZ’L, Rav Kook’s primary student HaRav David Cohen-HaRav HaNazir TZ’L and HaRav HaNazir’s son-in-law, Rabbi Shlomo Goren, TZ’L.

They are pictured here:RAV TZVI YEHUDA, HARAV HANAZIR, HARAV SHLOMO GOREN-TZ

“A righteous one decrees and the Holy One fulfills.”(Talmud) Rav Kook was the Kohen Gadol-High Priest of the return to and the rededication of Jerusalem and the Land of Israel.

Soon after his arrival, he wrote:

כשאנו באים לדבר על ירושלים… פה גאון ישראל עומד בכל הדר גאותו…..נשמת אלהים חיים ההולכת ומתגברת בתוכנו ומקיצה אותנו לתחיה. מבשרת ציון העומדת על הר גבוה. האומרת לערי יהודה: הנה אלהיכם.

וזהו העד היותר נאמן על שלמות נשמת אלהים חיים המפעמת במסתרים בתוך תנועת התחיה שלנו…כי אם דבר ד’ הוא וזרם אור אל אלהי ישראל הוא המתגלה בכל תנועותינו הקטנות עם הגדולות….והנה היא עומדת לפנינו… ואומר גדול בפיה : “לעשות את ירושלים תהלה בארץ,לבנות את ירושלים

“When we come to speak of Jerusalem…here the genius of Israel stands in all its splendor…the Soul of the Living Elokim is unfolding and growing within us-awakening us to renewal. The ‘announcer of Tzion’ standing on the high mountain. Speaking to the cities of Yehuda-here is your Elokim. [based on Isaiah 40:9)  This is the most faithful witness to the wholeness of the Living God Soul mysteriously inspiring our movement of national return…The word of God and the  stream of Light of the God of Israel  is revealed in all our movements, large and small…Behold it is standing before us…proclaiming loudly: “Make Jerusalem splendrous in the land, build Jerusalem!”  (Maamarei HaRayah:Yerushalayim-p.298)

Rav Kook gives free reign to his prophetic capacity as he heralds:

התור הגיע, מאורעות הימים כולם קוראים לנו בקול גדול: ישראל, בנה את עיר קדשך..

“The turtledove has arrived, the events of the days are calling out to us loudly-Build your holy city…” (Maamarei HaRayah-Chibat Yerushalayim-p. 329)

And building, we have been. I sometimes walk around Yerushalayim and Israel and imagine how Rav Kook would see it.  It is clear to me that he would see his vision confirmed and unfolding. Challenges and all.

And his vision went even further. In the continuation of the opening quote describing the role of Jerusalem and Zion in bringing the world together, he continues:

אמנם גדול ממנה הוא גן עדן, שישוב המין האנושי לגבה מעלתו בפרטיו, עד שלא יהיה צריך שום לימוד והדרכה, ולא עזרת קיבוץ, כי אם לחיות בגן עדן, לעבדה ולשמרה, בתור טיול ועונג מורחב הממלא את החומר והרוח עדנים.”

Even greater than this is Gan Eden-the Garden of Eden/Delight in which all parts of the human race will return to their highest and there will be no need for learning, guidance and help from the group. We will be living in the Garden of Eden/Delight, cultivating and safe-keeping, as a delightful expanded journey that will fill the material and the spiritual realms with delights.” (Pinkas HaDapim Bet:8)

The process of building Yerushalayim as a model of the possibilities for planetary human unification will lead us to the reality of the Garden of Eden. The Torah is explicit that this is the goal of history and that the Creator’s loving desire for good to be manifested is the most powerful force in existence.                          

We will be living in the Garden of Eden/Delight..as a delightful expanded journey that will fill the material and the spiritual realms with delights.”

במהרב בימינו-Speedily in our days.                                              

יום ירושלים שמח- A joyous Jerusalem Day to all.